සියලුම පුස්තකාල කාර්යයමණ්ඩලය වෙත

පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය බැහැරදීම අත්හිටුවීම


සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයීය අවසන් වසර දෘශ්‍ය කලාපීඨ සිසුන් සඳහා පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය බැහැර දීම 2019-05-21 දින සිට අත්හිටුවා ඇත.

ආපසු බාරගැනීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරන්න.


පුස්තකාලයාධිපති

(published on 21/05/2019)
RSS feed for system-wide library news.

New Arrivals

Loading...
Log in to your account:

Copyright 2015 © University of the Visual and Performing Arts Library Network | Site designed and maintained by: Main Library IT Unit.


The Library, University of the Visual and Performing Arts

No. 46, Horton Place, Colombo 07, Sri Lanka.

Contact us: E-mail: luvpalibrary@gmail.com | Tel: +94 11 2675409 | Fax: +94 11 2675409