නායකත්වයට මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක්

Dahanayake, Somapriya

නායකත්වයට මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් = Nayakathvayata manovidyathmaka praveshayak - Colombo Godage 2002 - [10],100 P.

0552053854


Leadership

/ DAH 158.4

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)