අභයගිරි විහාර ව්‍යාපෘතිය- අනුරාධපුරය: පළමුවන වාස්තු විද්‍යා සංරක්ෂණ වාර්තාව 1981

Kulathunga, T.G.

අභයගිරි විහාර ව්‍යාපෘතිය- අනුරාධපුරය: පළමුවන වාස්තු විද්‍යා සංරක්ෂණ වාර්තාව 1981 - Colombo Ministry of Cultural Affrirs 1993 - [06], 68 p. Illustration,

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)