මොහොට්ටාලලාගේ වරිගක්කාරයෝ

Basnayake, C.R.M.K

මොහොට්ටාලලාගේ වරිගක්කාරයෝ = Mohottalalage varigakkarayoo - Anuradhapura Autho 2008 - [9],230 P. - Mohottalage munubura; No.3 .


Fiction-Sinhala
Literature-Sinhala

/ BAS 891.483

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)