කෙතක මහිම කුඹුර

Kahadagamage, Piyasana

කෙතක මහිම කුඹුර = Kethaka mahima kumbura - Colombo Gunasana 2007 - [21],332 P. - Piyasena Kahadagamage shasthreeya paryeshana grantha malava; No.5 .

9552115280


Folklore

/ KAG 398.368

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)