පියදාස සිරිසේන නවකථා - දෙවැනි කාණ්ඩය

Madawaththa, Jayalatha

පියදාස සිරිසේන නවකථා - දෙවැනි කාණ්ඩය = Piyadasa Sirisena navakatha ekathuva - 2 kandaya - Colombo Godage 2002 - 583 P.

9552060656


Fiction-sinhala
Literature-sinhala

/ MAD 891.483

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)