දෙමළ ප්‍රස්තාව පිරුලු 1000ක් සිංහලෙන්

Ariyarathne, Sunil

දෙමළ ප්‍රස්තාව පිරුලු 1000ක් සිංහලෙන් = Demala prasthava pirulu 1000 k sinhalen - Colombo Godage 2002 - 202 P.

9552062578


Proverbs-sinlala

/ ARI 398.994811

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)