එඩ්වින් සමරදිවාකර සහ ආර්.ඒ. චන්ද්‍රසේන

Ariyarathne, Sunil

එඩ්වින් සමරදිවාකර සහ ආර්.ඒ. චන්ද්‍රසේන ගාන්ධර්ව අපදාන - අංක 3 = Edwin Samaradivakara saha R.A. Chandrasena Gandharva apadana - anka 3 - Colombo Godage 1997 - 158 p. Photos, 21 cm. - Gandharva apadana; No.3 .


Singers biography

/ ARI 780.92

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)