බටහිර නාට්‍ය හා රංග කලාව

Gamlath, Sucharitha ගම්ලත්, සුචරිත

බටහිර නාට්‍ය හා රංග කලාව = Batahira natya ha ranga kalava - Colombo Godage 1989 - 263 p.

9552000254

792.015 / GAM

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)