සැරදේ ! හෙළ කලා රුසියාණෙනි,

Dhanasiri, D. S. P.

සැරදේ ! හෙළ කලා රුසියාණෙනි, අම්බලන්ගොඩ ආරියපාල ගුරුන්නාන්සේ ගේ කලා ශිල්ප ජීවිතයට පිදෙන උපහාරයක් = Sarade ! Hela Kala Rusiyaneni, Ambalangoda Ariyapala Gurunnanse ge Kala Shilpa Jeevitayata Pidena Upaharayak - [Ambalangoda] [Author] 1989 - (iv), [1], 41p. Photos, 22cm


Masks

/ DHA 731.75092

Copyright 2013-2022 © The Library, University of the Visual and Performing Arts | System Installed, Customized, and Maintaining by Saman Girakaduwa (SAL-ICT) | Contact: girakaduwa@vpa.ac.lk | Updated on 10.03.2022 (Koha 21.11)